Nog
dagen
uren
minuten
seconden tot de Tweede Paasei maaldag

ANBI verklaring Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen

NaamStichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen
Fiscaal nummer007360770
Contact gegevens
bezoekadres:Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk
tel.nr.:06-53225997
e-mail:info@stoomgemaal-arkemheen.nl
web-site:www.stoomgemaal-arkemheen.nl
BestuurssamenstellingH.J.R. van Dasselaar (voorzitter)
H. Heimensen (secretaris)
M. Nonkes-Jonker (penningmeester)
P. Roodbeen (bestuurslid)
P. Bouwman (bestuurslid)
J. van Ruler (bestuurslid)
F. den Hartog (bestuurslid)
DoelstellingDe stichting stelt zich ten doel het stoomgemaal Hertog Reijnout als cultuurhistorisch monument in maalvaardige staat te behouden en voor bezoekers open te stellen.Tevens het exploiteren van het in de voormalige kolenloods ondergebrachte bezoekerscentrum, waarin informatie over de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder Arkemheen wordt aangeboden.
BeleidsplanDe hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn als volgt:
  • het maalvaardig houden van het stoomgemaal als industrieel erfgoed
  • het geven van voorlichting en verzorgen van educatie over stoomtechnieken het opleiden van stokers en machinisten
  • het bevorderen van publieksgerichte activiteiten zoals maaldagen en educatieve tentoonstellingen
  • het behartigen van de historische, hedendaagse en toekomstige waarden en belangen van de polder Arkemheen vanuit het bezoekerscentrum
  • het geven van voorlichting en verzorgen van educatie over de cultuur en natuur waarden van de polder Arkemheen
  • het samenwerken met Waterschap Vallei en Veluwe, Vereniging Natuurmonumenten en het Instituut voor Natuureducatie Nijkerk in verband met het exploiteren van het bezoekerscentrum.
Uitgeoefende activiteitenHet gemaal en bezoekerscentrum zijn voor bezoekers geopend van dinsdag tot en met zaterdag gedurende de periode april tot en met oktober. In de overige maanden op reservering en in overleg. Er zijn jaarlijks tenminste tien maaldagen, waarbij het gemaal onder stoom is en voor bezoekers toegankelijk is. Tevens kunnen sponsors en de bij de exploitatie van het gemaal betrokken ondernemingen en instellingen de locatie per dagdeel huren, waarbij het gemaal eventueel onder stoom kan worden gebracht. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar worden zeven educatieve programma's aangeboden. Deze programma’s hebben als onderwerp de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder. Van deze programma’s wordt onder andere veel gebruik gemaakt door leerlingen van basisscholen en van het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Jaarlijks worden enkele exposities, gerelateerd aan de doelstelling van de stichting, ingericht in het bezoekerscentrum.
BeloningsbeleidDe stichting heeft één medewerker in vaste dienst als beheerder. Het onderhoud en in bedrijf stellen van het gemaal wordt verricht door circa 50 vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. De beheerder wordt beloond in lijn met de CAO Gemeenten.
Financiële verantwoordingHet balanstotaal van de stichting bedraagt per eind 2021 € 221.087-. In 2020 is het financieel resultaat uitgekomen op plus € 37,-. Het is lastig om voor 2022 een vooruitzicht te schetsen. Externe factoren als nieuwe coronamaatregelen en de economische effecten van de oorlog in Oekraïne maken elke planning onzeker. Doel is de omzet voor 2022 weer in lijn te brengen met de pre-coronajaren. Als het financieel resultaat het toelaat worden jaarlijks voorzieningen voor groot onderhoud ten laste
van de winst- en verliesrekening getroffen teneinde de continuïteit van de stichting en haar doelstellingen te waarborgen. Het beleid van de stichting is erop gericht jaarlijks tenminste een break-even financieel resultaat te bereiken.

Balans per eind december 2021
Activa Passiva
Materiële activa23.916    Stichtingsvermogen8.713
Vlottende activa197.171    Voorzieningen207.526    Kortlopende schulden
4.848
Totale activa221.087    Totale passiva221.087
Voorzieningen zijn bestemd voor: vervanging stoomketel, restauratie schoorsteen, schepraderen en groot onderhoud gebouwen.

Staat van baten en lasten 2021
 BatenLasten
Inkomsten
€ 
66.503
 
Personele lasten  
€ 
26.897
Afschrijvingen  
€ 
5.155
Huisvestingskosten  
€ 
17.383
Overige personeelskosten  
€ 
3.786
Kantoorkosten  
€ 
2.031
Verkoopkosten  
€ 
13
Algemene kosten  
€ 
10.879
Financiële baten en kosten  
€ 
322
 
€ 
66.503
€ 
66.466
Saldo winst 2021
€ 
37