Nog
dagen
uren
minuten
seconden tot de Ministoomdag 2019

ANBI Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen

Naam:Stichting Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Arkemheen
Fiscaal nummer:007360770
Contact gegevens:e-mail: info@stoomgemaal-arkemheen.nl
web-site: www.stoomgemaal-arkemheen.nl
tel.nr.: 06-53225997
Bestuurssamenstelling:C.H. van Baak (voorzitter)
H. Heimensen (secretaris)
P. Roodbeen (penningmeester)
A.P. van Dronkelaar (bestuurslid)
A. Jongstra (bestuurslid)
F. ter Maten (bestuurslid)
J. van der Waaij (bestuurslid)
D.J. Velthuizen (bestuurslid)
Doelstelling:De stichting stelt zich ten doel het stoomgemaal Hertog Reijnout als cultuurhistorisch monument in maalvaardige staat te behouden en voor bezoekers open te stellen.Tevens het exploiteren van het in de voormalige kolenloods ondergebrachte bezoekerscentrum, waarin informatie over de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder Arkemheen wordt aangeboden.
Beleidsplan:De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn als volgt:
  • het maalvaardig houden van het stoomgemaal als industrieel erfgoed
  • het geven van voorlichting en verzorgen van educatie over stoomtechniek
  • het bevorderen van publieksgerichte activiteiten zoals maaldagen
  • het behartigen van de historische, hedendaagse en toekomstige waarden en belangen van de polder Arkemheen vanuit het bezoekerscentrum
  • het geven van voorlichting en verzorgen van educatie over de cultuur en natuur waarden van de polder Arkemheen
  • het samenwerken met Waterschap Vallei en Veluwe, drinkwaterbedrijf Vitens, LTO Noord, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg en het Instituut voor Natuureducatie Nijkerk in verband met het exploiteren van het bezoekerscentrum.
Financiële verantwoording:Het balanstotaal van de stichting bedraagt per eind 2017 € 181.261,-. In 2015 is het financieel resultaat verbeterd tot plus € 8731,- Naar verwachting zal in 2017 weer een positief resultaat worden behaald. Eventueel worden jaarlijks voorzieningen voor groot onderhoud ten laste van de winst- en verliesrekening getroffen teneinde de continuïteit van de stichting en haar doelstellingen te waarborgen. Het beleid van de stichting is er op gericht jaarlijks tenminste een break-even financieel resultaat te bereiken.

Balans per eind december 2017
Vaste activa31.427,-    Ondernemingsvermogen1.767,-
Vlottende activa149.834,-    Voorzieningen175.533,-
    Overlopende passiva3.961,-
Totale activa181.261,-    Totale passiva181.261,-


Staat van baten en lasten
Ontvangsten111.835,-
Inkopen- €17.589,-
Kosten- €85.638,-
Saldo rente baten en_lasten- €477,-
Winst boekjaar 20178131,-
Uitgeoefende activiteiten:Het gemaal en bezoekerscentrum zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag gedurende de periode april tot en met oktober. Er zijn jaarlijks 11 maaldagen, waarbij het gemaal onder stoom is en voor bezoekers toegankelijk. Tevens kunnen sponsors en de bij de exploitatie van het gemaal betrokken ondernemingen en instellingen de locatie voor een dagdeel huren, waarbij het gemaal eventueel onder stoom kan worden gebracht.

Voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar worden zeven educatieve programma's aangeboden. Deze programma’s hebben als onderwerp de waterhuishouding, respectievelijk de flora en fauna van de polder. Van deze programma’s wordt onder andere veel gebruik gemaakt door leerlingen van de basisschool, respectievelijk van de 1e en 2e  leergang van het voortgezet onderwijs.

Jaarlijks worden vier exposities, gerelateerd aan de doelstelling van de stichting, ingericht in het bezoekerscentrum.
Beloningsbeleid:De stichting heeft één medewerker in vaste dienst als beheerder. Het onderhoud en in bedrijf stellen van het gemaal wordt verricht door circa 50 vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting. De beheerder wordt beloond conform de beleidslijnen van de gemeente Nijkerk.